Bolagsordning för Footway Group AB (publ) (org. nr 556818-4047)

§ 1. Firma

Bolagets firma är Footway Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med kläder, skor, accessoarer och tillbehör samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

§ 5.  Aktier

5.1      Aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.Aktier ska kunna utges i två serier, Stamaktier och Preferensaktier. Stamaktier medför en (1) röst per aktie och Preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Stamaktier respektive Preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. 

5.2      Vinstutdelning

a) Preferensaktierna har företräde

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning av åtta (8) kronor per aktie (”Preferensutdelning”). Efter det att full tillämplig Preferensutdelning lämnats till Preferensaktier ska Preferensaktier inte medföra någon rätt till utdelning och ska Stamaktier sinsemellan äga lika rätt att erhålla utdelning av bolagets behållna tillgångar. 

b)  Utbetalning av Preferensutdelning

Utbetalning av Preferensutdelning ska ske kvartalsvis och ska per utbetalningstillfälle uppgå till en fjärdedel av tillämplig Preferensutdelning med följande avstämningsdagar; 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. Om avstämningsdagen inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Preferensutdelning ska utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången Preferensutdelning kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen som infaller efter det senare av (i) 1 september 2015 och (ii) då Preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket. Ingen rätt till Preferensutdelning ska föreligga avseende eventuella avstämningsdagar som inträffar innan den tillämpliga utbetalningsdagen som den första Preferensaktieutdelningen sker. 

c)  Beräkning av innestående belopp

Om ingen Preferensutdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes åtta (8) kronor per Preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla vad som därvid brustit (”Innestående Belopp”) innan utdelning på Stamaktierna sker. Innestående Belopp ska räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats tolv (12) procent (”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkningen ska ske från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande tillämplig Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. 

d)  Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska, innan utskiftning sker till ägarna av Stamaktierna, Preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla Lösenbeloppet (såsom det definieras i punkt 5.3 nedan men där tidpunkten ska hänföras till bolagsstämmans beslut om upplösning) samt, om tillämpligt, utdelning som ackumulerats under den period som börjat den senaste (men exklusive) avstämningsdag som utgör grund för beräkning av kvartalsvis tillämplig Preferensutdelning och som slutar (och inkluderar) den dag då bolaget försätts i likvidation. Antalet dagar i den kvartalsvisa avstämningsperioden ska beräknas baserat på det antal dagar som förflutit på den dag då bolaget försätts i likvidation dividerat med nittio (90). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 

5.3      Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman.  Fördelningen av vilka Preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas.Lösenbeloppet för Preferensaktier ska vara följande, i samtliga fall med tillägg för eventuellt Innestående Belopp  jämnt fördelat på varje inlöst Preferensaktie (”Lösenbeloppet”):i)      vid inlösen som sker före den avstämningsdag som inträffar närmast efter två år efter den initiala emissionen av Preferensaktier: 120 kronor,ii)     vid inlösen som sker därefter men före den avstämningsdag som inträffar närmast efter fyra år efter den initiala emissionen av Preferensaktier: 110 kronor, ochiii)    vid inlösen som sker därefter: 105 kronor.I tillämpligt Lösenbelopp ska även, om tillämpligt, utdelning som ackumulerats under den period som börjat den senaste (men exklusive) avstämningsdag som utgör grund för beräkning av kvartalsvis tillämplig Preferensutdelning och som slutar (och inkluderar) den dag som bolaget sätter som avstämningsdag för inlösen tillkomma, enligt de principer som framgår under Bolagets upplösning ovan.Ägare av Preferensaktie som ska inlösas är skyldig att inom tre månader från skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta tillämpligt Lösenbelopp för Preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft. 

5.4      Företrädesrätt

Vid nyemission av Stamaktier och Preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag) och i den mån det inte kan ske, genom lottning verkställd av bolagets styrelse.Vid nyemission av endast Stamaktier eller Preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska aktieägarna äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot, på motsvarande sätt som i de två föregående styckena.Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 7. Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
 • 1)    Val av ordförande vid stämman.
 • 2)    Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3)    Godkännande av dagordning.
 • 4)    Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollen.
 • 5)    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6)    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • 7 a)   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 • 7 b)   Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • 7 c)   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 • 8)    Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 • 9)    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 • 10)   Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
 • 11)    Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10.    Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 11.    Avstämningsförbehåll

h4> Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).  ----------------------------- Antagen på extra bolagsstämma 2015-06-01.
×
×
Så skönt! Nu är den sparad!
Och där hamnade en favorit till i samlingen :)

28178 träffar
När du surfar här tillåter du cookies.×