INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I FOOTWAY GROUP AB (PUBL)

Styrelsen för Footway Group AB (publ) (”Footway” eller ”Bolaget”) har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) till ett sammanlagt belopp om 80 MSEK. Styrelsen för Footway har i samband med detta ansökt om listning av Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North.

Om Footway
Footway, grundat 2010, är ett svenskt e-handelsbolag som bedriver verksamhet inriktat på skoför­säljning. Totalt erbjuder Footway idag mer än 650 olika skovarumärken till kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Bolaget har sedan start expanderat kraftigt organiskt och genom företagsköp. Under 2013 förvärvade Footway skobutiken Heppo av CDON Group via inkråmsförvärv och därtill förvärvades majoriteten av aktierna i Brandos. Dessa förvärv har bidragit till att skapa en ännu star­kare e-handelsplattform. Under 2015 förvärvades inkråmet i löparskospecialisten RunForest.

Bakgrund och motiv
För att ta tillvara på den potential som finns inom e-handel så har Foot­way byggt en plattform och organisation anpassad för multipla länder och stor sortimentsbredd. Efterfrågan är, som resultat av marknadsföring och genomförda förvärv, större än vad Bolaget i dagsläget kan tillgodose. Analysen av sortimentet visar tydligt på tillväxtpotentialen i att lagerföra större kvantiteter av högt efterfrågade produkter. Genom att stärka Bola­gets finansiella resurser kan Bolaget bättre möta efterfrågan och därigenom öka tillväxttakten.

För att möjliggöra ökad tillväxt enligt ovanstående resonemang har styrelsen beslutat att tillföra Bolaget ytterligare finansiella resurser dels genom en riktad stamaktieemission, som genomfördes under april månad 2015 om totalt 50 MSEK, dels genom nyemission av preferensaktier om 80 MSEK. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av preferensaktier godkändes vid extra bolagsstämma den 1 juni 2015.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet, som riktar sig till allmänheten i Sverige, omfattar 800 000 preferensaktier till en teckningskurs om 100 SEK per preferens­aktie.
  • Preferensaktierna har företrädesrätt framför Footways stamaktier till en årlig utdelning om 8,00 SEK per preferensaktie. Utdelning sker kvartalsvis.
  • Anmälan om teckning ska ske under perioden från och med den 12 juni 2015 till och med den 26 juni 2015.
  • Vid fullteckning emit­teras högst 800 000 preferensaktier. Antalet aktier skulle således öka med högst 800 000 till högst 61 811 465 och aktiekapitalet skulle öka med högst 80 000,00 SEK till högst 6 181 146,50 SEK. Preferensaktieemissionen kan komma att medföra en maximal utspädningsef­fekt motsvarande 1,29 procent av Bolagets aktiekapital. Antalet röster skulle öka med högst 80 000 från 61 011 465 till högst 61 091 465, vilket motsvarar en maximal utspädningseffekt om 0,13 procent av Bolagets röstetal.
  • Nettolikviden från nyemissionen om cirka 76,8 MSEK avses disponeras för utvidgning och fördjupning av produktsortimentet. Det krävs ytterligare investeringar i varulager för att tillgodose den nuvarande och ökande efterfrågan på Foot­ways produkter.
  • Rutger Arnhult, befintlig ägare av stamaktier genom bolag, har anmält intresse om att teckna 100 000 preferensaktier inom ramen för Erbjudandet.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 13 juli 2015. Ett villkor för listningen är bland annat att spridningskravet uppfylls genom Erbjudandet.
  • Ytterligare information om Footway och Erbjudandet återfinns i det prospekt med fullständiga villkor som finns att ladda ned nedan.

 

Prospekt och anmälningssedel

Med anledning av Erbjudandet har Footways styrelse upprättat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedel finns att ladda ned nedan alternativt via Erik Penser Bankaktiebolag, tel: 08-463 80 00.

Ladda ned material

Prospekt


×
×
Så skönt! Nu är den sparad!
Och där hamnade en favorit till i samlingen :)

30803 träffar
För att hålla reda på vilka skor du har i varukorgen, vilken storlek du valt mm. använder vi så kallade cookies. Genom att fortsätta surfa på Footway.se godkänner du att vi gör det.×